اعضاء هیئت مدیره


 

 

مدیرعامل و عضو هیئت مدیره

حامد نقشوان

حامد نقشوان

عضو موظف هیئت مدیره

محمدعلی باقری

محمد‌علی باقری

عضو هیئت مدیره

سید مهدی حجازی

سید مهدی حجازی