اعضاء هیئت مدیره


 

 

مدیرعامل و عضو هیئت مدیره

حامد نقشوان

حامد نقشوان

نائب رئیس هیئت مدیره

وحید حجتی

وحید حجتی

عضو موظف هیئت مدیره

محمدعلی باقری

محمد‌علی باقری

عضو هیئت مدیره

سید مهدی حجازی

سید مهدی حجازی