اعضاء هیئت مدیره


رئیس هیئت مدیره

مجید شکوهی

مجید شکوهی

مدیرعامل و عضو هیئت مدیره

وحید حجتی

وحید حجتی

نایب رئیس هیئت مدیره

محمد نظری

محمد نظری

عضو موظف هیئت مدیره

محمدعلی باقری

محمد علی باقری

عضو هیئت مدیره

محمدرضا روشناس

محمدرضا روشناس