اعضاء هیئت مدیره


رئیس هیئت مدیره

مجید شکوهی

مجید شکوهی

مدیرعامل و عضو هیئت مدیره

وحید حجتی

وحید حجتی

عضو موظف هیئت مدیره

بهنام اشکان اعلم

بهنام اشکان اعلم

عضو موظف هیئت مدیره

محمدعلی باقری

محمد‌علی باقری

نائب رئیس هیئت مدیره

محمدرضا روشناس

محمدرضا روشناس