سیستم پرسنلی

سیستم پرسنلی یکی از مجموعه سیستم های یکپارچه است که امکان برنامه ریزی و نظارت موثر بر اجرای امور اداری و استخدامی یک سازمان را میسر می سازد . سیستم پرسنلی در بعد مدیریت نیروی انسانی وارد عمل می شود و در نهایت امکان کنترل مدیریت از طریق اطلاعات را امکان پذیر می سازد…

آخرین اخبار