سیستم حقوق

سیستم حقوق نگارش ۱ یکی از مجموعه سیستم های منطقه مکانیزه است که با رویکردی جدید در طراحی و در محیط جدید و بر اساس آخرین تکنولوژیهای روز مهندسی نرم افزار در دنیا ، با هدف گسترش آن به تمام فعالیتهای منطقه جهت ارائه به سازمانها تهیه و ارائه می شود. طراحی سیستم جدید حقوق در نگارش ۱…

 

آخرین اخبار