اخبار تکنولوژی


بهمن ۳۰, ۱۳۹۶

هوشمندسازی تجاری در ایران

تعریف هوشمندسازی تجاری: وقتی از هوشمندسازی فضای کسب و کار سخن می‌گویم دقیقاً درباره چه سخن می‌گوییم؟ آیا همین که یک محیط کسب و کار به فناوری‌های نوین اطلاعات تجهیز شود می‌توان نتیجه گرفت که هوشمندسازی تجاری در آن فضا اتفاق افتاده است؟ چرا کارآفرین‌ها امروز مجبورند این فضای جدید...
بیشتر