اعضاء هیئت مدیره


 

 

مدیرعامل و عضو هیئت مدیره

علی کاظمی

علی کاظمی

رئیس هیئت مدیره

علی باقری

علی باقری

عضو هیئت مدیره

آرش رئیسی

آرش رئیسی

عضو هیئت مدیره

فرهاد فائز

فرهاد فائز

عضو هیئت مدیره

شهاب عیوض

شهاب عیوض