اعضاء هیئت مدیره


 

 

مدیرعامل و عضو هیئت مدیره

علی کاظمی

دکتر علی کاظمی

رئیس هیئت مدیره

دکتر رضا اکبری نوری

عضو هیئت مدیره

دکتر سید احمد علمایی