کتابخانه واقعیت مجازی


 

سامانه واقعیت مجازی آشنایی با سلول های گیاهی و جانوری


برای دریافت فایل متنی کلیک نمایید.

برای دریافت فیلم کلیک نمایید.

سامانه واقعیت مجازی سفری مجازی به ایستگاه فضایی بین المللی


برای دریافت فایل متنی کلیک نمایید.

برای دریافت فیلم کلیک نمایید.

سامانه واقعیت مجازی آشنایی با یاخته و ساختار آن


برای دریافت فایل متنی کلیک نمایید.

برای دریافت فیلم کلیک نمایید.

سامانه واقعیت مجازی تور مجازی در منظومه شمسی


برای دریافت فایل متنی کلیک نمایید.

برای دریافت فیلم کلیک نمایید.